Meet our new CEO

Aside

Qumi Homes is pleased to announce that Ms Jeanette van der Merwe has been appointed as the new CEO with effect from 1 March 2017.

Ms Linda Krause (right) gives her name tag to Ms Jeanette van der Merwe (left) in a symbolic handover of the reins yesterday.

Ms van der Merwe will be taking over the reins from Ms Linda Krause, outgoing CEO and founding member of Qumi Homes, who will be retiring at the end of February 2017 after 9 years at the helm.

“This will make for a very smooth transfer.” – Linda Krause

Ms van der Merwe started as a volunteer worker with Qumi Homes fron June 2008 to November 2011.  She then “retired” for 3 years after which she was appointed in her current position as Logistics Manager in January 2014.

Vakature/Vacancy

Image

Aansoeke word ingewag vir die volgende pos:

Pos: Hoof Uitvoerende Beampte Qumi Homes

Beskrywing: Bestuur van NPO ten bate van 70 intellektueel-gestremdes.

Posomskrywing: In samewerking met beheerraad en uitvoerende komitee :

 • Neem leiding vir die bestuur en groei van Qumi Homes.
  • Toesig oor daaglikse bedrywigheid via die uitvoerende komitee
  • Finansiële beplanning: opstel en beheer van die begroting
  • Leiding in die ontwikkeling van produkte en dienste ter vervulling van kliënte se behoeftes
 • Personeel
  • Organisasiestruktuur met posbeskrywing, posgrootte en personeelvoorsiening
  • Skep beleid en prosedures en hanteer die intervlak met georganiseerde arbeid.
  • Bestuur van opleiding, prestasiebestuur en ‘n aangename werksomgewing.
 • Kommunikasie
  • Dra missie en doelwitte oor aan personeel met motivering as doelwit.
  • Skakel tussen beheerraad, gestremde kliënte, familie en personeel
  • Skakeling met provinsiale en plaaslike owerheid, en die publiek rakende voorspraak vir kliënte, bekendstel van organisasie, werf van vrywilligers, donateurs en befondsing.

Vereistes:

Toepaslike naskoolse opleiding en/of ondervinding

Woonagtig in die Rayton omgewing

Goed tweetalig; ‘n Afrikataal sal van waarde wees

Geldige bestuurderslisensie, eie vervoer

Duidelike bewyse van ‘n vermoë om mense te verstaan, positief te beïnvloed, met alle vlakke mense te kan kommunikeer en te kan inspireer

ʼn Hart vir die saak van gestremdes en hul leefwêreld

Aansteldatum: 1 Maart 2017

Werksomgewing:

Basiese diensvoorwaardes geld

Salaris onderhandelbaar binne die beperkinge van ‘n NPO omgewing.

Sluitingsdatum vir aansoeke

Dinsdag 24 Januarie 2017

Stuur u aansoek met CV per E-pos aan  Hannes Pretorius, voorsitter van die beheerraad:

hans_p@absamail.co.za

Onderhoude word deur die voorsitter gereël.

Applications are invited for the following Vacancy:

Position: Chief Executive Officer Qumi Homes

Description: Management of NPO for the benefit of 70 intellectually-disabled persons

Post description: In cooperation with the Governing Board and Executive Committee:

 • Leading the management and growth of Qumi Homes.
  • Oversees daily activity via the Executive Committee
  • Financial planning: preparation and control of the budget
  • Guidance in the development of products and services for fulfilling clients ‘ needs
 • Staff
  • Organisational structure with job description, position size and staff provision
  • Create policies and procedures and handle the inter level with organized labour.
  • Management of training, performance management and a pleasant work environment.
 • Communication
  • Convey Mission and objectives to personnel with motivation as goal.
  • Liaise between governing board, disabled clients, the families of clients and staff
  • Liaison with provincial and local authority, and the public concerning advocacy for clients, promoting the organization, sourcing of volunteers, donors and funding.

 Requirements:

Appropriate after-school training and/or experience

Residing in the Rayton vicinity

Fluent in Afrikaans and English; an African language will be of additional value

Valid driver’s licence, own transport

Clear evidence of an ability to understand people, to influence positively, with all levels people can communicate and can inspire

A heart for the matter of intellectual disabled persons and their own world 

Appointment date: 1 March 2017

Work environment:

Basic conditions of employment apply

Salary negotiable within the limitations of a NPO environment.

Closing date for applications

Tuesday 24 January 2017

Send your application with CV by e-mail to Hannes Pretorius, Chairman of the Governing Board:

Hans_p@absamail.co.za

Interviews will be arranged by the Chairman.